Contact Us
In This Section

Contact Us

Contact Us

Resolve a Concern

Resolve A Concern

Ask a Question

Ask A Question

Provide Feedback

Provide Feedback

Share a Story

Share A Story


Can't find what you're looking for?

Families, staff and community members can call 612.668.0000 Monday-Friday during the hours of 6:00 a.m. to 6:00 p.m. for help finding information about Minneapolis Public Schools. Email requests may take 1-2 business days for a response.

Data Practices Requests

If you would like to make a request for public data under the Minnesota Government Practices Act, please email MPS.DataRequests@mpls.k12.mn.us

Español

Familias, personal y miembros de la comunidad pueden llamar al 612.668.0000 de lunes a viernes durante las horas de 6:00 am a 6:00 pm para obtener información sobre las Escuelas Públicas de Minneapolis.

Soomaali

Wixii ku saabsan macluumaad dheeraad ah oo ku aadan Minneapolis Public Schools, qoysaska, shaqaalaha, iyo xubnaha bulshada waxay wici karaan 612.668.0000 Isniinta-Jimcaha inta u dhaxaysa 6:00 a.m. ilaa iyo 6:00 p.m. 

Hmoob

Cov tsev neeg, cov neeg ua hauj lwm, thiab cov nyob ntawm ib cheeb tsawv sawv daws yuav muaj peev xwm hu tau rau ntawm 612.668.0000 hnub Monday-Friday pib thaum 6 teev sawv ntxov mus txog thaum 6 teev tsaus ntuj kom tau kev qhia txog Minneapolis Public School.