Hmoob
In This Section

Hmoob

Home > Hmoob
2009-2010 Npaj yuav siv nyiaj txiag licas

Tsev Kawm Ntawv Nroog Minneapolis, zoo ib yam li lwm yam koom haum, tsuas muaj ntsib kev cov nyom rau nyiaj txiag tas mus li xwb. Cov coj nyob rau hauv tsev kawm ntawv hauv paus loj saib xyuas txog tej kev uas txom nyem nyiaj txiag tam sim rau sawv daws uas yam yog qhov uas yuav tsum muab saib xyuas ua ntej tshaj plaws. Vim rau qhov uas paub hais tias cov nyiaj txiag yuav rau txiav 28 laab rau xyoo tom ntej no thiab qhov uas paub hais tias tsuas muaj txiav tawm mus ntxiv lawm xwb rau cov nyiaj uas lub xeev muab ntawd, peb tau tsim txog kev los kho hais txog qhov yuav khaws tau nyiaj txiag rau tom sim thiab lawm yav tom ntej (immediate and long-term cost savings).

Thaum kawg, tsis yog peb yuav ua qhov kom tseg tau nyiaj rau tam sim no xwb, tab si yog ib qho ua kom muaj kev pab mus rau lawm yav tom ntej.

Peb yuav tsum ua kom dhau tshaj qhov uas txiav kev siv nyiaj xwb thiab yuav tsum saib xyuas txhua yam koom peb yuav tsis hais loj los me, tam yog ib txoj kev kawg tseg rau cov menyuam kawm ntawv txoj kev kawm. Yuav kom ua tau li no, peb thov kom nej pab thiab. Thov qhia rau peb tej tswv yim nej muaj uas yuav tseg tau nyiaj thiab kom ua tau hauj lwm zoo rau hauv tsev kawm ntawv thiab hauv tsev kawm ntawv hauv puas loj.